Occupations of Music Program

  1. นักดนตรีอาชีพ

2 ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี

3 ครูสอนพิเศษในโรงเรียนสอนพิเศษดนตรี

4 นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี

5 ผู้ประพันธ์เพลง

6 อาชีพอิสระและอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี