Occupations of Laws Program

  • นิติกร ภาครัฐและภาคเอกชน
  • ที่ปรึกษากฎหมายในภาครัฐและภาคเอกชน
  • ข้าราชการทหาร/ตำรวจ
  • ผู้ปฏิบัติงานบริหารในภาคธุรกิจเอกชน
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ปลัดอำเภอ
  • ทนายความ
  • ผู้พิพากษา/อัยการ
  • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น