Occupations of Chinese Program

  1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/โรงแรมล่าม/นักแปล
  2. งานด้านการต่างประเทศ
  3. ล่าม/นักแปล
  4. งานบริการทางด้านการท่องเที่ยว
  5. มัคคุเทศก์
  6. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน